Husordensregler

Husordensreglene er å anse som et supplement til de vedtekter som til enhver tid
gjelder for Sameiet Schultzehaugen 5.

§ 1. Hensikt
Husordensreglene har til hensikt å skape gode forhold innen sameiet og mellom
naboer, i tillegg til å verne om eiendommen, anlegg og fellesutstyr, samt å bevare et
enhetlig preg i eiendommen. Vis nødvendig hensyn overfor de øvrige som bor eller
oppholder seg i bygget!

§ 2. Hensynet til øvrige beboere
Enhver sameier plikter å påse at leiligheten brukes slik at det ikke oppstår ulempe eller
ubehag for andre beboere. Det må tas hensyn til det alminnelige behov for hvile og
søvn.
Det skal være alminnelig ro mellom kl 23.00 og kl. 06.00.
Ved større private arrangementer bør naboer varsles i god tid, og vinduer og dører bør
holdes lukket under arrangementet.
Verten plikter å fjerne eventuelle etterlatenskaper (sigarettstumper, tomemballasje
m.m.) i fellesareal senest dagen etter arrangementet.
Det er ikke tillatt å røyke i heisen eller øvrige fellesområder innendørs. Det er heller ikke
tillatt å røyke i sameiets hovedinngangsparti.
Det er tillatt å holde husdyr i sameiet, men hunder skal føres i kort bånd innendørs, og i
bånd i uteområdene til enhver tid. Alle husdyr skal holdes ute av lekeområder
(sandlekekasse), og ekskrementer fra alle dyr fjernes umiddelbart.
Sjenerende lukt fra matlaging eller annet skal så vidt mulig unngås.

§ 3. Orden i fellesområdene
Sykler, barnevogner, sportsutstyr og lignende må ikke hensettes i korridorer
gangarealer, trapper eller avsatser. Det skal heller ikke stå gjenstander i fellesarealene i
bodrommene. Dørene til bodrommene skal være låst til enhver tid. Farlig materiale samt
giftige, eksplosive eller brennbare substanser og mat eller stoffer som kan tiltrekke seg
utøy, skadedyr og lignende må ikke oppbevares i bodene. Gjenstander hensatt i
fellesarealene vil bli fjernet av vaktmester.

§ 4. Avfallshåndtering
Enhver forsøpling av eiendommens fortau, ganger, trapper og fellesareal er forbudt. Alt
husholdningsavfall skal pakkes inn og legges i egne avfallscontainere.Det er ikke tillatt å
deponere annet en alminnelig husholdningsavfall i søppelrommet. Hvis det ikke er plass
til avfallet i containerne skal det oppbevares i husstanden til containerne er tømt.
Reduser volumet på søppelet så godt som det lar seg gjøre før det kastes. Aviser, papp
og papir skal kastes i særskilte containere. For å unngå tilstrømning av skadedyr må søl
omkring søppelkassene unngås og fjernes umiddelbart av ansvarlig part. Av samme
årsak skal ikke avfall hensettes i fellesarealene eller utenfor egen inngangsdør.
Sameiet har engasjert vaktmester til å fjerne søppelposer, sko og annen hensetting av
gjenstander i ganger og fellesarealer. Kostnaden ved dette belastes hver enkelt
seksjonseier. Det utstedes faktura på kr. 350,- for søppelposer, sko og lignende, og
kr. 1500,- for større ting som kan spores. (Vedtatt på styremøte 06.06.2007).

§ 5. Postkasseskilt/tablåskilt
Hver enkelt seksjonseier plikter å påse at postkassen/tablået er utstyrt med navn på
beboer(e) av seksjonen. Kun originale skilt bestemt av styret godtas. Seksjonseier
svarer for kostnad til skifte av skilt ved flytting eller utleie.

§ 6. Orden
Det må utvises forsiktighet når innbo og varer bæres inn og ut av bygget i forbindelse
med flytting eller leveranser. Sameier er ansvarlig for enhver skade som han eller hun
påfører eiendommen. Beboerne oppfordres til, i egen interesse, å verne om
fellesarealene og alle må medvirke til at området i og rundt eiendommen kan holdes
ryddig og pent. Styret har anledning til å innkalle den enkelte seksjonseier til dugnad.

§ 7. Arbeider som innebærer fare for vannskade
Arbeider i våtrom og i rom med radiator som berører røropplegg, må kun utføres av
autoriserte firmaer pga. fare for lekkasje til underliggende leiligheter. Vannkraner og rør
som lekker eller forårsaker støy skal snarest mulig besørges pakket om eller utluftet.
Uvedkommende gjenstander skal ikke kastes i vask og WC slik at avløpsrør tilstoppes.

§ 8. Felles signalanlegg
For at fellesanlegget for distribusjon av elektriske signaler (radio og TV m.m.) skal
fungere optimalt må det kun benyttes godkjente tilkoblingsledninger (skjermede kabler
for radio- og fjernsyn). Det skal ikke utføres modifikasjoner eller arbeid på
eiendommens fellesanlegg uten at dette er avtalt med styret og det selskapet som har
vedlikeholdsansvaret for anlegget.

§ 9. Energisparing
For å holde sameiets energikostnader på et minimum skal lyset slås av når du forlater
bodrommene, avfallsrommet og tavlerommet.

§ 10.Brannforebyggende sikkerhet
Hver enkelt seksjonseier plikter å påse at det finnes minst ett brannslukningsapparat
eller brannslange og en eller flere røykvarslere i de(n) seksjonen(e) han eller hun rår
over. Det bør være røykvarsler på alle soverom. Seksjonseier er ansvarlig for at det
utføres funksjonskontroll på egne røykvarslere minst en gang pr. år.

§ 11.Brudd på husordensreglene
Eventuelle klager på nabo for brudd på husordensreglene eller på grunn av andre
sjenerende forhold bør rettes direkte til naboen selv. Kanskje er vedkommende ikke klar
over forholdet og problemet kan på den måten løses gjennom samtaler partene i
mellom. Gjentatte og/eller grove overtredelser av husordensreglene kan rapporteres
skriftlig til styret. Styret skal ha myndighet til å treffe nærmere forføyninger i sakens
anledning.

§ 12.Erstatningsansvar
Sameier blir erstatningspliktig for enhver skade som oppstår som følge av overtredelse
av husordensreglene eller som følge av uaktsomhet. Sameier er også ansvarlig for at
Side 3 av 3
husordensreglene blir overholdt av hele husstanden, fremleietaker eller andre personer
som er gitt adgang til leiligheten og fellesareal. Skader som påføres sameiets eiendeler
skal raskest mulig utbedres av den/de som har forårsaket skaden.

§ 13.Solskjerming
Styret godkjenner markiser med farge GRÅ 94/15, og utvendige persienner med farge
SØLVGRÅ 717. Begge fargekodene leveres blant annet av Kjels Markiser og Lady
Persienner.
Alle markiser og utvendige persienner skal godkjennes av styret.